مستندات محورهای خوارزمی 1402

برای دسترسی به محتوای فایلها هر یک را در مرورگر خود کپی کرده و رمز را وارد نمایید.

محور ادبیات

https://s31.picofile.com/file/8472231826/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA.rar.html

محور بازارچه

https://s31.picofile.com/file/8472231942/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87.rar.html

محور بازی های مهارتی

https://s30.picofile.com/file/8472231950/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C.rar.html

محور برنامه نویسی

https://s30.picofile.com/file/8472231968/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C.rar.html

محور تربیت بدنی

https://s31.picofile.com/file/8472231992/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C.rar.html

محور دست سازه

https://s30.picofile.com/file/8472232000/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%B3%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87.rar.html

محور ریاضی

https://s31.picofile.com/file/8472232026/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C.rar.html

محور زبان

https://s31.picofile.com/file/8472232034/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86.rar.html

محور فرهنگ و هنر

https://s31.picofile.com/file/8472232042/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%88_%D9%87%D9%86%D8%B1.rar.html

محور قرآن و معارف

https://s30.picofile.com/file/8472232050/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D9%88_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C.rar.html

محور مناظره

https://s31.picofile.com/file/8472232084/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87.rar.html

محور پژوهش

https://s31.picofile.com/file/8472231984/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4.rar.html