نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی 1403

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی 1403

بازدید ریاست محترم سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان سرکار خانم یاوری و ریاست محترم سمپاد شهر تهران جناب آقای رجبی از غرفه دانش آموزان علامه حلی شش در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی سمپاد