برگزیده مسابقات پژوهشسراها

برگزیده مسابقات پژوهشسراها

کسب رتبه اول منطقه در مسابقات پژوهشسراها توسط سپهر عباسی